Có nên phun phân bón lá khi cây hồng đang bệnh? - co-nen-phun-phan-bon-la-khi-cay-hong-dang-benh . - -

Có nên phun phân bón lá khi cây hồng đang bệnh?